Unik kartläggning av Migrationsverkets prövning av konvertiter

En studie som omfattar 619 afghanska medborgare som konverterat till kristendomen och sökt asyl i Sverige 2015-2018 visar på stora brister i Migrationsverkets handläggning. Exempelvis avslöjar kartläggningen att beslutet påverkas av var i Sverige den asylsökandes ärende handläggs. Migrationsverket gör även skillnad på konvertitens intellektuella förmåga att reflektera kring sin tro, vilket leder till att det snarare är den intellektuella kapaciteten och förmågan att utrycka sig, än tron hos konvertiten som bedöms.

Kartläggningen presenteras i rapporten ”Konvertitutredningen” som är en analys av Migrationsverkets behandling av asylärenden där konversion är aktuell. Rapporten omfattar 76 församlingar från 64 orter i Sverige och består av tre analysdelar: kvantitativ, kvalitativ och juridisk.
Rapporten är ett resultat av ett samarbete mellan fem av Sveriges större frikyrkosamfund. Initiativet togs inom Pingst – fria församlingar i samverkan utifrån samfundets integrationsråd. Under arbetets gång anslöt ytterligare fyra samfund: Equmeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan, Svenska Alliansmissionensamt Sjundedags Adventistsamfundet. För den juridiska analysen har Skandinaviska Människorättsjuristerna medverkat.
Rapporten presenterades idag på förmiddagen vid en pressträff i Citykyrkan, Stockholm. Där fanns några av rapportförfattarna med; Maria Gustin Bergström, Ulrik Josefsson och Ruth Nordström.

Fotnot: Ladda ner hela konvertitutredningen här