Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.
Styrelseledamöterna Antje Jackelén, Karin Wiborn, Lasse Svensson och Kjell Larsson vid veckans sammanträde i Ekumeniska centret, Alvik. FOTO: MIKAEL STJERNBERG

Styrelseledamöterna Antje Jackelén, Karin Wiborn, Lasse Svensson och Kjell Larsson vid veckans sammanträde i Ekumeniska centret, Alvik. FOTO: MIKAEL STJERNBERG

Sveriges kristna råd ändrar organisationen

Styrelsen för Sveriges kristna råd (SKR) fattade i veckan beslut om att förändra organisationen för rådet, vilket innebär att flera långvariga projekt kommer att avslutas. Kyrkorna vill stärka SKR som mötesplats och prioritera det kommunikativa arbetet.

Sedan i höstas har styrelsen för Sveriges kristna råd arbetat med en organisationsöversyn där kyrkorna genomlyst rådets olika verksamheter. Och nu har alltså styrelsen beslutat att projekten Kyrkornas globala vecka, Hållbar kyrka, Kyrka för Fairtrade och Fred kommer att avslutas i och med årsskiftet. Berörd personal informerades direkt efter beslutet.
– Det är en smärtsam process att göra nedskärningar och att medarbetare behöver sluta. Samtidigt är detta ett sätt att stabilisera verksamheten så att organisationen står tryggt och stadigt inför framtiden, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

-Trots att flera projekt avslutas kommer Sveriges kristna råd att fortsätta arbetet för fred och en rättvis värld, men arbetet kommer att bedrivas på ett annat sätt, fortsätter Karin Wiborn.

Styrelsen var enig om att SKR idag arbetar inom för många områden. Eftersom det är svårt att öka intäkterna är slutsatsen att verksamheter behöver avslutas. Styrelsen beslutade även att uppdra åt presidiet att utreda de ekumeniska åtagandena, vilket innefattar själavård vid institutioner och Ekumeniska följeslagarprogrammet. Idag finansieras en tredjedel av verksamheten genom medlemsavgifter från kyrkorna, resterande medel kommer bland annat från Kriminalvården, Sida och Folke Bernadotteakademin.

Den beslutade organisationsförändringen ska i stort vara genomförd 31 december 2018.
– Sveriges kristna råd är en plattform för kyrkorna med en teologisk tyngd och därför har vi gjort prioriteringar där arbetsområden avslutas eller överlämnas till närstående organisationer. Samtidigt vill kyrkorna stärka arbetet med opinion och påverkan, säger Antje Jackelén, ärkebiskop för Svenska kyrkan och ordförande för Sveriges kristna råd.

Sveriges kristna råd är utgör en mötesplats för 27 medlemskyrkor och två observatörskyrkor. Syftet är att vara uttryck för och verka för kristen enhet; att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling; att vara mötesplats för kristna kyrkor, samfund och församlingar för gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan; att vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på det nationella planet.