Storvinst för Dagengruppen AB

Dagengruppen AB redovisar en vinst på 134 miljoner kronor för år 2008. Det goda resultatet har framför allt att göra med försäljningen av fastigheten Duvan i Linköping under förra året.

Under förra året genomgick verksamheten inom Dagengruppen AB stora förändringar. I början av året slutfördes bildandet av det nya mediebolaget, Swedmedia AB, tillsammans med Vårt Land A/S i Norge, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen och Svenska Baptistsamfundet.
Swedmedia äger i sin tur Tidnings AB Nya Dagen, Libris Media AB samt TV Inter AB.
Förutom engagemanget i Swedmedia, där Dagengruppen äger 60,42 procent, handlade förra årets verksamhet framför allt om placeringsverksamhet inom den finansiella sektorn. Något som möjliggjordes genom försäljningen av Duvan.
Styrelsen för Dagengruppen AB har i ägarsamtal föreslagit en policy om att framtida avkastningar, ska kunna gå till evangelisation och mission, i första hand sådant som initieras av styrelsen för Pingst Ä fria församlingar i samverkan.
Förutsättningen för detta är att aktieboken är uppdaterad och just nu pågår arbete med detta. Dessutom pågår aktieöverföringen från pingstförsamlingar till Pingst Ä fria församlingar i samverkan i enlighet med det upprop som landets största pingstförsamlingarna skickat ut.