Personalfrågor lyfts fram i utbildningsdagar

Pensionsstiftelsen och Pingst håller i mars utbildningar för styrelseledamöter i församlingar på fyra olika platser. Den 19 är det dags för Stockholm och Värnamo och den 26 mars hålls samlingar i Örebro och Örnsköldsvik. I centrum står personalfrågor.

Inbjudan till de här dagarna är främst riktad till styrelseledamöter och andra som arbetar med personal på olika sätt. Men alla är välkomna.
Det avtal mellan Arbetsgivaralliansen och bland annat SKTF Ekuemniska, som i dag gäller som kollektivavtal för nästan alla pingstförsamlingar, innehåller frågor om arbetstid, kompensationsledighet etcetera som är nya för många församlingar. Tidigare arbetade de flesta med rekommendationer från de lönebetänkanden som de så kallade kassörskonferenserna antog. ”Förtroendearbetstid” är nu ett centralt begrepp i avtalet. Och arbetstiden är mycket flexibel, men ska vara planerad och ska följas upp i samtal mellan den anställde och arbetsgivaren.
De här frågorna kommer under utbildningen att belysas av både arbetsgivarorganisationen och facket. Deltagarna får också rapporter från de förhandlingar som påbörjas under våren och som ska resultera i ett nytt avtal från den 1 maj 2011.
Andra personalfrågor som kommer upp är pensionsfrågorna för samverkansförsamlingar och hur personal som cirkulerar mellan samfunden ska hanteras i försäkringshänseende. Möjligheterna till rådgivning vid uppsägningar på grund av arbetsbrist samt det stöd som Trygghetsrådet TRS kan ge de uppsagda, finns också på dagordningen.
Förutom personalfrågorna kommer några andra aktuella frågor också att tas upp. Förra året remissbehandlades några utredningar om skatter, momsfrågan för Second Hand och avdragsrätten för gåvor till exempel. Ett av passen under respektive samling kommer att avsättas för uppdatering i dessa aktuella frågor.
Samlingarna inleds kl 09.30 och avslutas kl 16.00 på samtliga platser. För lunch och kaffe betalas 100 kronor på plats. Anmälning krävs för deltagande och skickas till claes.waern@pingst.se senast 5 mars.

Fotnot: Samlingen är denna gång ekumenisk, och inbjudan har också gått ut till församlingar inom EFK och SAM.