Ny skrift om medlemskap

IPS, Institutet för Pentekostala studier, har i dagarna presenterat ett arbete om medlemskap i pingströrelsen. Rapporten är beställd av Pingst – fria församlingar i samverkan och är tänkt att fundera som underlag för diskussioner om medlemsfrågan i pingstförsamlingar.

Arbetet med rapporten har pågått under ett år. Författare är Stefan green, Nils-Eije Stävare, Karl-Inge Tangen, Monica Vaber och Jan-Åke Alvarsson. Tillsammans beskriver de medlemskap ur olika perspektiv; bibelteologiskt, kyrkohistoriskt, kyrkovetenskapligt, religionssociologiskt och religionsantropologiskt.
I förordet till skriften skriver Pelle Hörnmark bland annat följande: ”Idag ser vi en tilltagande diskrepans mellan våra medlemsregister och den grupp av människor som möts till brödsbrytelse, böner, gemenskap och undervisning. Är medlemskap rätten att rösta i församlingsmöte, eller handlar det om ett ömsesidiga växandet tillsammans mot Kristi fullhet? Vad är det som sätter gränser och definierar henne?”
Jan-Åke Alvarsson, redaktör för skriften, skriver i sitt sammanfattande kapitel: ”Skriften talar inte om hur församlingar skall se på medlemskap eller hur de skall organisera sin gemenskap. Det skall församlingarna själva besluta om. Men den ger ett underlag, den förklarar hur andra har gjort, och kan därför vara till en hjälp när man själv skall fatta beslut.”
Rapporten finns att ladda ner på IPS hemsida på följande länk: http://www.ips-uppsala.se/forskningsrapporter.html