Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!
Daniel Alm, Antje Jackelén, Anders Arborelius, Karin Wiborn och Benjamin Dioscoros Atas. Foto: Mikael Stjernberg

Daniel Alm, Antje Jackelén, Anders Arborelius, Karin Wiborn och Benjamin Dioscoros Atas. Foto: Mikael Stjernberg

Kyrkoledare skriver till partiledarna

Presidiet för Sveriges kristna råd skriver idag ett öppet brev till landets partiledare. Kyrkoledarna skriver om människors rätt att fly från krig och förtryck. Det öppna brevet är undertecknat av Daniel Alm, Antje Jackelén, Anders Arborelius, Karin Wiborn och Benjamin Dioscoros Atas.

Brevet är daterat i Bromma den 17 september 2019 och har rubriken Värna människovärdet. Det är ställt till landets samtliga partiledare.
I brevet skriver de inledningsvis om att kyrkor och samfund vill stötta och bidra till ett gott samhälle. De tar specifikt upp frågan kring människor som flyr till Sverige. Här ett utdrag ur brevet:
”Människors rätt att fly från krig och förtryck och att söka en fristad i ett annat land än sitt hemland finns inskriven i internationella konventioner och EU-direktiv som Sverige förbundit sig att följa. När någon kommer till vårt lands gräns och önskar få en fristad här, ska de skäl hon anger för att få asyl/uppehållstillstånd prövas mot de konventioner och EU-direktiv Sverige anslutit sig till samt mot svensk lagstiftning. Bedöms skälen vara starka nog, ska hon få stanna, som flykting eller skyddsbehövande, annars inte. Det går alltså inte att sätta en numerär gräns för hur många asylsökande som ska få stanna. Oberoende av om det under ett år kommer 1.000, 10.000 eller 100.000 människor till vårt lands gräns, så har var och en av dem rätt till en individuell prövning.
Tillsammans som samfund i Sverige och i samverkan med våra systerkyrkor i Europa och andra delar av världen kommer vi fortsätta att bevaka dessa frågor. Sverige behöver tydligt sätta tryck på övriga länder i Europa för ett solidariskt gemensamt flyktingmottagande. Vi som kyrkor kommer också att fortsätta med opinionsbildning och ett praktiskt arbete med gamla och nya medlemmar i våra församlingar som bidrar till den sociala sammanhållningen i vårt land. De som invandrar till Sverige behöver oss och vårt beskydd, men vi behöver också dem!”
Läs hela brevet här: