Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Foto: Mikael Stjernberg, Sveriges kristna råd

Kyrkoledare önskar mer konsekventa pandemiregler

Presidiet för Sveriges kristna råd skriver inför påsken ett öppet brev till regeringen om kyrkorna och pandemilagen: ”Vi önskar att regeringen nu ser över de inkonsekvenser i regleringen som drabbar trossamfunden”.

Mottagare av brevet från Sveriges kristna råd är kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP). Kyrkoledarna skriver i det öppna brevet: ”Inskränkningar i gudstjänstliv och övrig församlingsverksamhet smärtar dagligen men bärs solidariskt för att minska smittspridningen och så skydda liv och hälsa. Samtidigt finns det också frustration … I det läget vill vi fästa din uppmärksamhet på de inkonsekvenser som det nuvarande regelverket medför.”

Därefter tar de upp ett exempel om Uppsala domkyrka: ”Våra kyrkliga lokaler är i många fall stora och skulle kunna samla betydligt fler än åtta personer om kvadratmetersregeln tillämpades. Som exempel skulle Uppsala domkyrka kunna erbjuda plats för 273 personer för att fira gudstjänst på plats om man utgick från kvadratmeterregeln”.

Presidiet påminner om den kommande påsken och dess betydelse:

”Nästa helg inleds kyrkornas påskperiod (i den västliga traditionen, de ortodoxas påsktid börjar i år fyra veckor senare). Påsken är den största högtiden i kristendomen och påskperioden inleds genom en 40-dagars förberedelseperiod då vi i bön och reflektion uppmanas att tänka igenom våra liv och vår delaktighet i denna världs lidande och orättvisor. Det är en tid då vårt ansvar i livet fokuseras. Under påskdagarna påminns vi sedan om att livet har segrat över döden. Gud har uppväckt Jesus och Jesus lever här och nu bland oss. Det ger hopp och kraft också på vägen genom och ur denna pandemi.”

Sveriges kristna råd har i flera remissyttranden påpekat att begränsning av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd. Kyrkorna understryker också att religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är en grundlagsskyddad rättighet som inte får begränsas utan att det finns extraordinära skäl och att sådana begränsningar inte får vara i kraft längre än absolut nödvändigt.

Brevet till Amanda Lind avslutas med: ”Vi önskar att regeringen nu ser över de inkonsekvenser i regleringen som drabbar trossamfunden. Inkonsekvens underminerar förtroende. Därför hoppas vi att snart får leva med mer konsekventa regler.”

Brevet är undertecknat av presidiet för Sveriges kristna råd och består av föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift, ärkebiskop Benjamin Dioscoros Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, samt tf generalsekreterare Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd.

Läs hela brevet här