Pingst Ledare Anmälan öppen till höstens regionala inspirationsdagar
image description

Kristna flyktingar förföljs i Sverige

Asylsökande kristna har utsatts för förföljelse, diskriminering och hot här i Sverige. Det visar en undersökning om religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige som Open Doors genomfört under våren.

Totalt har 123 enkäter besvarats av kristna flyktingar som alla har utsatts för förföljelse här i Sverige på grund av sin kristna tro. Det kan röra sig om dödshot, sexuella övergrepp, våldshandlingar och andra händelser. Samtidigt tros mörkertalet vara stort. Av undersökningens 123 deltagare har över hälften (53 procent) utsatts för våldshandlingar minst en gång på grund av sin kristna tro.
Nästan hälften (45 procent) har blivit dödshotade och 6 procent har utsatts för sexuella övergrepp på grund av sin tro.
– Det är oacceptabelt att sådant händer här i Sverige. Vi måste värna om religionsfriheten i vårt samhälle. Varje enskild person som utsätts för dödshot, våld, systematiska påtryckningar eller liknande på grund av sin tro är en för mycket, säger Anne Muench, Anne Muench, projektledare för undersökningen.
Förövarna är i de flesta fallen andra flyktingar eller immigranter, men de drabbade rapporterar även om händelser utförda av översättare och tolkar som egentligen ska hjälpa den asylsökande i kontakt med bland annat migrationsverket.
– Det är extra bekymmersamt att tolkar ägnat sig åt förföljelse och inte varit neutrala i sin yrkesutövning, säger Bengt Sjöberg, pastor och föreståndare i Korskyrkan i Filipstad-Hällefors, i ett uttalande om Open Doors rapport.
Bengt Sjöberg, även känd som ”flyktingpastorn”, har sedan flera år tillbaka ett stort engagemang för asylsökande.
– Den förföljelse som drabbar kristna måste tas på största allvar och bör följas upp och utredas vidare. Lösningen är inte separata boenden. Vi måste lära oss leva med varandra. All personal inom Migrationsverket och på boenden måste arbeta utifrån värdegrunden och vara objektiva, fortsätter han.
En majoritet av de drabbade, 95 personer (77 procent), har konverterat från en annan religion. 48 personer har konverterat i Sverige.
– I rapporten framgår det att konvertiter är en särskilt utsatt grupp som behöver skydd och stöd, både från kristna församlingar, men också från myndigheter, säger Anne Muench.
De 123 deltagarna har tillsammans rapporterat minst 512 incidenter, men bara 33 personer har polisanmält någon av händelserna. Många har avstått från att anmäla då man anser att det inte hjälper, eller för att de är rädda för att situationen kommer att förvärras.
– Det är viktigt att alla flyktingar får en bra kontakt med, och ett förtroende för polisen, så att fler vågar polisanmäla. Samtidigt som de vid ankomst borde informeras om Sveriges lagar, rättigheter och skyldigheter. Likaså ser vi också ett behov av fördjupad kunskap inom polisen, migrationsverket och andra myndigheter om kristna flyktingar som drabbas av religiöst motiverad förföljelse. Anmälningar inom detta område måste tas på större allvar, säger Anne Muench.
Enkäterna, som undersökningen bygger på, samlades in mellan den 22 februari 2017 och den 3 maj 2017.
– Vid olika tillfällen har jag under de senaste åren hört berättelser om hur kristna människor på asylboenden uppfattar att de förföljts för sin tro. Det är naturligtvis oacceptabelt. Religions- och övertygelsefrihet är en rättighet som borde vara en verklighet för alla människor, även i Sverige. Med sin undersökning bidrar Open Doors med exempel på sådana erfarenheter, säger Björn Cerdersjö, direktor för Sveriges Kristna Råd, i en kommentar till rapporten.
FOTO: OPEN DOORS