Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Inspirationsdag om Globala målen

Den 15 september arrangerar Sveriges Kristna Råd, SKR, en inspirations- och informationsdag omkring de Globala målen för hållbar utveckling. Dagen riktar sig till anställda eller ideella i SKR:s medlemsorganisationer och kyrkor, som är intresserade av och/eller engagerade i Kyrkornas Globala Vecka,

Samlingen hålls på Ekumeniska centret i Alvik och kommer att innehålla föredrag och gruppsamtal och övningar som syftar till att motivera till arbetet med de globala målen. Dessutom kommer det att finnas tillfälle till erfarenhetsutbyte.
Inspirationsdagen är kostnadsfri och lunch ingår.
Föranmälan om deltagande krävs senast 5 november. Se här:

Fakta/ Globala målen

De globala målen tar vid efter millenniemålen, som världens ledare enades om år 2000, och som nådde sin deadline år 2015.  Den extrema fattigdomen i världen har halverats, fler flickor går i skolan och barnadödligheten har minskat.
Många utmaningar kvarstår dock. Bland annat  växer klyftorna inom och mellan länder och regioner. Över 700 miljoner människor lever i extrem fattigdom, och konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt mer uppenbara.
De globala målen går längre än millenniemålen på många plan. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet genomsyrar alla målen, och fattigdomen ska utrotas överallt. De globala målen fokuserar mer på miljö, klimat, samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Arbetet för jämställdhet och minskade klyftor får också prioritet.
Medan millenniemålen främst riktade in sig på fattigdomsbekämpning i världens fattigaste länder, så är de globala målen universella och gäller både hög-, medel- och låginkomstländer.
Medan fattigare länder ställs inför stora utmaningar när det gäller att utrota fattigdom och hunger så kommer rikare länder att behöva stötta detta arbete genom att nå hållbara konsumtionsnivåer och bromsa klimatförändringarna.