Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.
Åtta samfund har bestämt sig för att göra en gemensam satsning på församlingsplantering. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Åtta samfund har bestämt sig för att göra en gemensam satsning på församlingsplantering. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Fler församlingar ska planteras än vad som läggs ner

Åtta samfund gör gemensam sak

Åtta kristna samfund och organisationer presenterar nu en unik, gemensam satsning för att starta fler församlingar i Sverige. Målet är tydligt: år 2025 ska det starta fler nya församlingar än vad som läggs ner.

Under de senaste decennierna har antalet frikyrkomedlemmar och församlingar i Sverige minskat. Mellan år 2000-2015 minskade antalet frikyrkoförsamlingarna från 2913 till 2289 och år 2011 lades dubbelt så många församlingar ner än vad som planterades. Mot bakgrund av detta tog det ekumeniska nätverket för församlingsgrundande (FG-nätverket) initiativ till att formulera en gemensam vision för församlingsplantering i Sverige.
Församlingsplanteringen ska ske genom lokala initiativ och de redan befintliga församlingarna. Det är alltså inte fråga om en central organisation som ska arbeta med detta, utan istället ska varje samfund och organisation utse en representant till den nationella ledningsgrupp för församlingsplantering som ska fungera som stöd till befintliga församlingar som vill ”fortplantera sig”. En gång per år ska ledningsgruppen komma samman för att utbyta erfarenheter och checka av hur arbetet går.
– Att befintliga församlingar planterar nya är ett tydligt tecken på liv och mission och för att ge vårt land evangeliet igen behövs många, många nya församlingar. Evangelisation och församlingsplantering har alltid och kommer alltid gå hand i hand, säger Nicklas Mörling, som arbetar med församlingsplantering på Pingst.
– Även om alla frikyrkosamfunden redan har församlingsplantering på sin agenda tror vi att ett gemensamt mål har betydelse. Det är bara positivt att frikyrkorörelsen hjälper varandra i uppdraget att nå nya människor med evangeliet genom nya församlingar. Vi från Pingst stöttar detta med glädje, säger Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS.
Det nationella målet är för närvarande antaget av Adventistsamfundet, EFS, Equmeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Pingst, Svenska Alliansmissionen och OM Sverige.