Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Dopsifforna de högsta sedan 1994

Nu har Pingströrelsens årsbok 2015 kommit med uppdaterad adressbok för landets pingstförsamlingar, färsk statistik, 24 sidor årskrönika, hemgångna, mission och en hel del annat. Antalet döpta som rapporterades av pingstförsamlingarna var förra året det högsta antalet sedan 1994, inte mindre än 1 710 personer!

Årsboken trycks i en upplaga av 1500 exemplar varav den största delen går till församlingar och privatpersoner som abonnerar samt anställda i Pingsts verksamheter.
Den trend som varit synlig några år kommer till uttryck även i detta års församlingsregister. Det är en omstrukturering för att möta förändrade situationer och nå nya platser. Sedan förra årets utgåva har 13 församlingar upphört. Vissa eftersom människor flyttat från orten, andra för att söka nya vägar och någon för att starta om med en ny vision. Fyra nya församlingar har tillkommit och två ekumeniska församlingar bildats. Förändringarna märks också genom att församlingar söker nya sätt att organisera sig. Därav ett tillägg i inledningen till statistiken om att detta bör beaktas när siffrorna tolkas.
Den sista december 2014 hade Pingströrelsen 446 församlingar med 84 307 medlemmar, det är en minskning med 416 medlemmar från samma tidpunkt föregående år. Antalet döpta som rapporterades av pingstförsamlingarna var 1710 personer – det högsta antalet sedan 1994!
Mycket av materialet i årsboken bygger på de uppgifter som församlingarna själva lämnat in till Pingst med kontaktuppgifter, statistik, hemgångna, missionärer, med mera. Församlingarnas medlemsantal är avlästa den 31 december 2014. Adressdelen uppdateras fram till pressläggning. Församlingarnas kontaktuppgifter publiceras även på www.pingst.se.
Underlaget för statistiken framställs genom att de lokala församlingarna efter årsskiftet skickar sina uppgifter till Pingst där de sammanställs.
I statistiken ingår det fulla antalet medlemmar från 53 gemensamma församlingar med sammanlagt 8 228 medlemmar. Dessa är anslutna till Pingst – fria församlingar i samverkan samt till ett eller flera samfund. De gemensamma församlingarna är märkta med stjärna (*) i statistik och adressregister.
Antalet nya medlemmar som pingstförsamlingarna redovisade i statistikunderlagen var sammanlagt 1 710 döpta, 1 152 som inflyttat på flyttningsbetyg från annan församling och 378 som intagits på bekännelse. Medlemsantalet minskade med 1 065 avlidna, 1 190 utflyttade och 688 avförda.
Antalet medlemmar under 25 år har redovisats av 320 församlingar. Dessa församlingar hade sammanlagt 67 499 medlemmar varav 6 799, 10,1 procent var under 25 år.
Insamlingsresultat för 2014 har redovisats av 322 församlingar. Deras medlemmar offrade sammanlagt 354,3 miljoner kronor under året, i genomsnitt 4 896 kronor per medlem. Av dessa har 298 församlingar med totalt 65 824 medlemmar redovisat hur stor del av de insamlade medlen som gått till mission, vilket var sammanlagt 41,4 miljoner kronor, i genomsnitt 629 kronor per medlem. Utöver detta har 87 församlingar, med totalt 34 576 medlemmar, angett hur stor vinst de förmedlat till mission från sitt Second hand-arbete. Det är sammanlagt 38,1 miljoner kronor, vilket i genomsnitt innebär 1 101 kronor per medlem.
Den nya årsbokens omslag innehåller bilder från den ungdomspastorsresa till Egypten och Etiopien som Pingst arrangerade förra hösten.