Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Diakonins månad om ungas psykiska hälsa

I dag inleds Diakonins månad, som är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Caritas, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd. I år, liksom förra året, ligger fokus på ungas psykiska hälsa.

Varje år i september sätts fokus på diakoni och satsningen kallas naturligt nog Diakonins månad.
Diakoni handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag.
Under lång tid fanns en diakonins dag inom Svenska kyrkan. Från 1999 möttes diakoniansvariga inom kyrkor och samfund tillsammans med personer från Hela Människan i ett ekumeniskt nätverk inom Sveriges kristna råd, SKR. Gruppens samtal och gemenskap ledde till att man inför 2004 producerade ett fördjupningsmaterial om diakoni: Rik rättvisa – en berättelse om diakoniansvar över gränserna. I samband med det lanserades begreppet Diakonins månad första gången.
Och sedan dess firas Diakonins månad under september i allt fler kyrkor och samfund.
Som ett stöd i arbetet kring detta har grupper knutna till SKR fortsatt att varje år producera ett fördjupningsmaterial. Det har haft olika innehåll, ofta utifrån det tema som valts för Diakonins månad det året. Ibland har detta tema valts i anslutning till det tema som EU haft för året.
I materialet har det funnits berättelser om olika verksamheter, motiverande artiklar och texter som varit mer av utbildningskaraktär. Ibland har det funnits sånger, böner och annat liturgiskt material.
Här finns mer information och material inför Diakonins månad.