Statistik

Årligen sammanställs statistik för Pingströrelsen som presenteras i Pingströrelsens årsbok i slutet av augusti. Underlaget för statistiken framställs genom att de lokala församlingarna efter årsskiftet skickar sina uppgifter till Pingst där de sammanställs. Nedan presenteras en sammanfattning av statistiken.

Statistik för 2017

Underlaget för statistiken framställs genom att de lokala församlingarna efter årsskiftet skickar sina uppgifter till Pingst där de sammanställs.

Den sista december 2017 hade Pingströrelsen 439 församlingar med 87 392 medlemmar, det är en ökning med 1 745 medlemmar från samma tidpunkt föregående år. I sammanställningen ingår det fulla antalet medlemmar från 58 gemensamma församlingar med sammanlagt 8 774 medlemmar. Dessa är anslutna till Pingst – fria församlingar i samverkan samt till ett eller flera samfund.

Bland pingstförsamlingarna finns flera olika medlemsbegrepp och skillnader i hur man tillämpar dessa. Det bör beaktas när man tolkar medlemsstatistiken. Antalet nya medlemmar som pingstförsamlingarna redovisade i statistikunderlagen var sammanlagt 2 053 döpta, 1 151 som inflyttat på flyttningsbetyg från annan församling och 413 som intagits på bekännelse. Medlemsantalet minskade med 852 avlidna, 636 utflyttade och 563 avförda.

Insamlingsresultat för 2017 har redovisats av 310 församlingar. Deras medlemmar offrade sammanlagt 347,5 miljoner kronor under året, i genomsnitt 5 204 kronor per medlem. Av dessa har 280 församlingar med totalt 56 695 medlemmar redovisat hur stor del av de insamlade medlen som gått till mission, vilket var sammanlagt 44,4 miljoner kronor, i genomsnitt 783 kronor per medlem. Utöver detta har 82 församlingar, med totalt 31 563 medlemmar, angett hur stor vinst de förmedlat till mission från sitt Second hand-arbete. Det är sammanlagt 35,7 miljoner kronor, vilket i genomsnitt innebär 1 132 kronor per medlem.