Statistik

Årligen sammanställs statistik för Pingströrelsen som presenteras i Pingströrelsens årsbok i slutet av augusti. Underlaget för statistiken framställs genom att de lokala församlingarna efter årsskiftet skickar sina uppgifter till Pingst där de sammanställs. Nedan presenteras en sammanfattning av statistiken

Statistik för 2013

Sammanfattningen nedan bygger på uppgifter ur Pingströrelsens årsbok. Där presenteras årligen utförlig statistik, bland annat medlemsantal för alla församlingar och län. Årsboken kan köpas i Pingst Webshop, se länk nedan.

Den sista december 2013 hade Pingströrelsen 456 församlingar med 84 723 medlemmar, det är en ökning med 1 039 medlemmar från samma tidpunkt föregående år. I statistiken ingår det fulla antalet medlemmar från 53 gemensamma församlingar med sammanlagt 7 955 medlemmar. Dessa är anslutna till Pingst – fria församlingar i samverkan samt till ett eller flera samfund.
Antalet nya medlemmar som pingstförsamlingarna redovisade i statistikunderlagen var sammanlagt 1 528 döpta, 1 200 som inflyttat på flyttningsbetyg från annan församling och 310 som intagits på bekännelse. Medlemsantalet minskade med 984 avlidna, 1 242 utflyttade och 717 avförda.
Antalet medlemmar under 25 år har redovisats av 314 församlingar. Dessa församlingar hade sammanlagt 62 145 medlemmar varav 6 536, 10,5 procent var under 25 år.
Insamlingsresultat för 2013 har redovisats av 315 församlingar. Deras medlemmar offrade sammanlagt 328,7 miljoner kronor under året, i genomsnitt 4 652 kronor per medlem. Av dessa har 286 församlingar med totalt 64 137 medlemmar redovisat hur stor del av de insamlade medlen som gått till mission, vilket var sammanlagt 41,2 miljoner kronor, i genomsnitt 643 kronor per medlem. Utöver detta har 83 församlingar, med totalt 33 290 medlemmar, angett hur stor vinst de förmedlat till mission från sitt Second hand-arbete. Det är sammanlagt 39,6 miljoner kronor, vilket i genomsnitt innebär 1 190 kronor per medlem.