Statistik

Årligen sammanställs statistik för Pingströrelsen som presenteras i Pingströrelsens årsbok i slutet av augusti. Underlaget för statistiken framställs genom att de lokala församlingarna efter årsskiftet skickar sina uppgifter till Pingst där de sammanställs. Nedan presenteras en sammanfattning av statistiken.

Statistik för 2016

Sammanfattningen nedan bygger på uppgifter ur Pingströrelsens årsbok. Där presenteras årligen utförlig statistik, bland annat medlemsantal för alla församlingar och län. Årsboken kan köpas i Pingst Webshop, se länk nedan.

Den sista december 2016 hade Pingströrelsen 440 församlingar med 85 647 medlemmar, det är en ökning med 1 074 medlemmar från samma tidpunkt föregående år. I sammanställningen ingår det fulla antalet medlemmar från 56 gemensamma församlingar med sammanlagt 8 704 medlemmar. Dessa är anslutna till Pingst – fria församlingar i samverkan samt till ett eller flera samfund. De gemensamma församlingarna är märkta med stjärna (*) i statistik och adressregister. Bland pingstförsamlingarna finns flera olika medlemsbegrepp och skillnader i hur man tillämpar dessa. Det bör beaktas när man tolkar medlemsstatistiken.

Antalet nya medlemmar som pingstförsamlingarna redovisade i statistikunderlagen var sammanlagt 2 359 döpta, 1 159 som inflyttat på flyttningsbetyg från annan församling och 463 som intagits på bekännelse. Medlemsantalet minskade med 965 avlidna, 1 089 utflyttade och 757 avförda.

Insamlingsresultat för 2016 har redovisats av 324 församlingar. Deras medlemmar offrade sammanlagt 389,4 miljoner kronor under året, i genomsnitt 5 117 kronor per medlem. Av dessa har 293 församlingar med totalt 66 922 medlemmar redovisat hur stor del av de insamlade medlen som gått till mission, vilket var sammanlagt 47,4 miljoner kronor, i genomsnitt 708 kronor per medlem.