Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Relationen United Malmö och Pingst – fria församlingar i samverkan

Församlingsledningen för pingstförsamlingen United i Malmö har föreslagit att församlingen ansöker om medlemskap i Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) och istället ansöker om associativt medlemskap i Pingst. Församlingen beslutade enligt detta förslag söndagen den 4 februari 2018. Beslutet innebär att man begär utträde ur Pingst - fria församlingar i samverkan som fullvärdig medlem.

Den utveckling som skett i malmöförsamlingen leder nu till formella steg utifrån förändrad förkunnelse och teologi. Det är ett förändrat förhållningssätt i relation till troendedopet, friförsamlingstanken och det allmänna prästadömet. Man önskar införa spädbarnsdopet, ha prästvigda sakramentsförvaltare för dop och nattvard och bli en del i Svenska kyrkan som samfund. Här finns en förändrad syn på människan, människans synd och möjlighet att ta emot frälsningen. Här finns också en förändrad församlingssyn och en annorlunda ledarsyn. I den bok föreståndaren Magnus Persson gett ut under hösten 2017 finns även en tydlig positionering när det gäller Andens dop, innebärande en vandring bort från klassisk pingstförkunnelse. Andens gåva är enligt Persson ingenting annat än frälsningens gåva genom tro och dop. Pingstförkunnelsen däremot beskriver andedopet som en med frälsningen intimt förknippad men ändå separat erfarenhet.

Ledningen föreslår nu församlingen att söka medlemskap i EFS. EFS ser inte sig själva som en egen kyrka eller samfund, man är en missionsrörelse i Svenska kyrkan. Processen har beskrivits i kristen media flera gånger och tidningen Dagen har på ledarplats uttryckt positivitet till utvecklingen och att det är ett steg framåt för ekumeniken. Ett motsatt perspektiv kunde möjligen vara intressant att belysa, hur skulle det beskrivits ur ekumenisk synvinkel om en församling velat lämna EFS och bli en baptistisk församling? Jag uppfattar inte att samtalen med oss i Pingst varit i närheten av den omfattning processen haft i relation till EFS från Uniteds sida. Jag noterar också att EFS mitt under denna process exempelvis gett ut Magnus Perssons bok med denna riktning. Om vi nu tvekar inför de förändringar United gör, är vi då antiekumener? Sann enhet kräver ömsesidighet och respekt i processer som denna.

Utifrån ett pingstperspektiv beklagar jag den teologiska förändringen hos församlingsledningen i Malmö. Jag beklagar såklart inte teologisk fördjupning och har inget emot att gudstjänstformer ibland förändras. Det finns inslag i Uniteds utveckling jag och många kan lära av. Men jag anser det mycket värt att försvara, förkunna och tillämpa den troendes dop med nedsänkning i vatten och dopet i den helige Ande. I vår teologi kalibrerar dopsynen och synen på Anden också synen på människan, ämbeten, ledarskap och församling. Jag beklagar också den ekumeniska utmaning situationen leder till, inte minst lokalt, och den effekt den får på de medlemmar som fortsatt vill tillhöra Pingst, efter en i dessa sammanhang snabb process.

Församlingsledningen i United föreslår sin församling att söka associativt medlemskap i Pingst – fria församlingar i samverkan. Vi har en sådan möjlighet i våra stadgar, dessa är tydliga i sin beskrivning av vilka församlingar detta kan gälla:

”Församlingar, med annan bakgrund än traditionell pingstförsamling och som inte i alla delar kan omsluta den gemensamma värdegrunden, men ändå omfattar ovanstående ändamålsparagraf, kan söka associerat medlemskap. Associerat medlemskap kan behandlas först efter att en medlemsförsamling tillstyrkt ansökan.”

Personligen ser jag det inte självklart att våra stadgar och praxis möjliggör för en existerande pingstförsamling att begära utträde och sedan bli associativ medlem. Det associerade medlemskapet finns för att hålla relation till församlingar med annan bakgrund än inom Pingst men som ändå vill ha en koppling vid t.ex. vissa samgåendeprocesser. Det är också oklart i nuläget vilken pingstförsamling som tänker tillstyrka Uniteds ansökan. När begäran om utträde och en behandlingsbar ansökan inkommer får vår rörelse samtala och fatta beslut vid rådslaget.

Min önskan för alla våra församlingar är fortsatt friförsamlingstillvaro, fortsatt betoning av den troendes dop och personliga mottagande av Andens gåva. Min önskan är ekumenik baserad på Andens enhet och respekt för varandra.

Magnus Persson och United har varit till välsignelse och bidragit in i pingströrelsen under de år som gått, inte minst genom sitt fokus på församlingsplantering och evangelisation. Min önskan är att det hade fortsatt utan de teologiska förändringar som nu sker.

Församlingen United väljer att lämna vår teologi och går till en annan teologisk fåra och kyrklig gemenskap. Vi konstaterar då att det verkar leda oss på skilda vägar men önskar såklart Guds välsignelse och goda relationer i framtiden.

Västerås den 6 februari 2018
/Daniel Alm