fbpx

Så fungerar Pingst Pastor

Så fungerar Pingst Pastor

Nätverket Pingst Pastor startade i januari 2013 och gjorde så som en naturlig fortsättning av tidigare evangelist- och predikantveckor samt den fortbildningssatsning som gjordes och kallades Pingst pastorsakademi under de två åren före tillkomsten av Pingst Pastor. Jag var projektledare för akademin och jag är också den som skrivit nätverkets självförståelsedokument och var med och byggde upp det vi har idag.

Nätverket består av omkring ettusen medlemmar. Dessa finns i åtta regioner (varav en i Finland) och omkring sextiotalet processgrupper finns i regionerna. Basen i nätverkstillhörigheten är processgruppen, regional gemenskap och en årlig pastorskonferens för hela nätverket. Därutöver görs valbara extrasatsningar som fortbildningskurser, studieresor och retreater. 

Nätverket är inte en juridisk person utan just ett nätverk. Pingst – fria församlingar i samverkan finansierar nätverkets kostnader utöver den årliga medlems- och konferensavgiften. Nätverket leds av föreståndaren för Pingst tillsammans med regionledare och processgruppledare. Till nätverket välkomnas blivande pastorer som teologistudenter och seniorer. 

Som medlem i nätverket välkomnas den som uppfyller de tre värderingarna: Kallad till Ordets tjänst, bekräftad av en lokal pingstförsamling och överlåten till gemenskapen med pastorerna i Pingst. Kallelsen till förkunnartjänsten kan bäras oavsett anställningsgrad i en församling men en församling måste bekräfta den enskildes kallelse och gåva. Vi tillämpar alltså en kongregationalistisk princip och släpper in i nätverket de som den lokala församlingen bekräftar och rekommenderar. Sedan gäller också den tredje värderingen att den enskilde pastorn ska vara överlåten till gemenskapen vilket betyder öppen för uppföljning, deltagande i aktiviteter. Exempelvis förväntas alla pastorer närvara vid Pingst Pastor i januari varje år. 10-12/1 2023 ser vi fram emot att mötas efter pandemiåren och med ett antal internationella gäster.

Enskilda pastorer från andra sammanhang kan välkomnas till nätverket som en ingång i Pingst men ett sådant förhållande kräver förankring i någon rekommenderande pingstförsamling och är ett förhållande som inte permanentas utan gäller några år efter prövning av regionledarna. Skulle någon pastor förlora sitt förtroende i den lokala församlingen agerar församlingarna något olika. En del kvarstår vid sin rekommendation för den enskilde till nätverket medans andra drar tillbaka sin bekräftelse. Om så sker måste den enskilde pastorn gå med på den brygglösning som erbjuds om man önskar kvarstå i nätverket. Rörelsen är större än den lokala församlingen och samtidigt vill vi alltid respektera den lokala församlingen. Här krävs dialog och lyhördhet, inte minst om man förlorat sin församlings förtroende. Ytterst avgör regionledaren och föreståndaren för Pingst om någon ska vara kvar i nätverket. Också här är brygglösningen temporär och kan råda några år innan ny församlingsförankring hittats.

Den som söker vigselbehörighet inom Pingst måste tillhöra Pingst Pastor men alla medlemmar i Pingst Pastor har inte vigselbehörighet.

Det finns en stor värme och generositet i nätverket. För några år sedan gav nätverket ut en antologi där trettioåtta av våra predikanter bidrog med texter på temat Kallad bekräftad överlåten. 

Vi tror att våra pastorer och i förlängningen också församlingarna kommer att ha stor nytta av en pastorskår där teologi och praxis lever i en gemensam och fortgående process.

Daniel Alm
Föreståndare Pingst ffs