fbpx

SAMVERKAN INOM SVENSK PINGSTMISSION

Pingströrelsen bär på en lång tradition av mission, både utomlands och inom Sverige. Inom svensk pingstmission i dag arbetar vi utifrån fyra tematiska områden som vi vill möta på olika sätt beroende på behov. Läs gärna om vad vi gör inom de olika tematiska områdena och vad som ingår i respektive tema.

Vi vill i vårt diakonala arbete se människor och deras behov i ett holistiskt perspektiv där röst, ekonomi, andlighet, miljö, sociala perspektiv och jämställdhet inkluderas. När vi har jämställdhet, det vill säga allas lika rätt, som mål så medför det positiva följdeffekter för individer och samhällen. Kvinnor och män, flickor och pojkar får samma förutsättningar för att kunna forma sina egna liv och bidra och påverka samhället de lever i. Det bidrar till ett samhälle som blir bättre för alla individer där fattigdomen minskar, fler går i skola och utbildar sig, hälsan förbättras och freden blir hållbarare.

Tematisk ledare för Mest utsatta är Niclas Lindgen, kontakta honom via niclas.lindgren@pmu.se.

Bland vilka folkgrupper finns det fortfarande inte inhemska församlingar? Till vilka språk är Bibeln ännu inte översatt? Bland vilka folkgrupper har vi och andra missionärer inte varit? Till dessa platser bör vi gå först och främst med budskapet om Jesus. Där bör vi arbeta med att forma lärjungar och plantera församlingar.

Svensk pingstmission är bärare av denna pionjäranda och har en tydlig apostolisk funktion. Det innebär att var vi än arbetar så kan vi bidra till inriktningen att plantera församlingar bland de minst nådda. Om vi exempelvis stödjer en bibelskola i ett land med utbred kristendom kan vi mer målmedvetet undervisa om och utrusta för pionjärmission. Den som arbetar med församlingsutveckling i ett äldre missionsfält kan även bidra till ett ökat fokus på de minst nådda.

Tematisk ledare för Minst nådda är Niclas Collén, kontakta honom via niclas.collen@ibra.se.

 

 

Det har funnits enskilda människor som burit vittnesbördet om Jesus med sig vart de än kommit. Så var det exempelvis i början av Apostlagärningarna. Missionshistorien visar oss nödvändigheten av ett medvetet sändande. Församlingen i Antiokia blev det första exemplet då de sände Barnabas och Paulus. Det behövs församlingar och missionsorganisationer som aktivt sänder missionärer för att fullfölja uppdraget.

Vi vill se en rörelse bland svenska pingstförsamlingar med ett starkt engagemang att göra alla folk till lärjungar både lokalt och globalt. Gud kallar oss att höja blicken och se de möjligheter som finns att nå människor med evangelium.

Tematisk ledare för Missionärerna från Sverige är Andreas Svedman, kontakta honom via andreas.svedman@pingst.se.

 

Teologi

För en församlingsrörelse är det nödvändigt att bibeltroheten hålls högt för att upprätthålla en sund andlighet. Tillsammans med våra systerkyrkor vill vi stärka bibelundervisningen på flera nivåer i våra rörelser. Det behövs en bred bas av bibelkunskap och samtidigt möjlighet till spetskompetens för högre teologiska studier.

Det finns ett antal teologiska frågor som är en utmaning i vårt missionsarbete. Det kan skilja mellan rörelser och miljöer, men rör bland annat livsstilsfrågor, viss framgångsteologi och synkretism liksom ledarsyn. Vi vill uppmuntra till en omvärldsanalys för att identifiera de teologiska frågor som vi uppfattar mest brännande.

Internationella relationer

Vi vill inbjuda våra systerkyrkor till en närmare gemenskap där vi möts i ömsesidig vilja att stå varandra nära. I en sådan relation vill vi vaka över frestelsen att falla tillbaka i en relation som bygger på ensidigt givande och mottagande. Vi är övertygade att vi är både givare och mottagare i en sådan relation. Vi vill hitta vägar där vi kan samverka för att intensifiera arbetet att nå dem som ännu inte har fått evangeliet presenterat för sig.  Vi vill mobilisera för att nå de minst nådda.

Med vissa rörelser vill vi formalisera våra relationer genom ett Memorandum of understanding i syfte att klarlägga hur vi relaterar till varandra. I arbetet att stärka vårt nätverkande vill vi hitta en modell där vi med viss regelbundenhet kan välkomna representanter från våra systerkyrkor till gemensamma mötesplatser.

Tematisk ledare för Relationerna i världen är Andreas Svedman, kontakta honom via andreas.svedman@pingst.se.

PINGST INTERNATIONAL

Svensk pingstmission utgår från den lokala församlingen. För att stärka samarbetet mellan det internationella missionsuppdraget och våra lokala församlingar arbetar vi med Pingst International. Pingst Internationals målsättning är att nå de minst nådda, hjälpa de mest utsatta, sända missionärer och utveckla våra internationella relationer.

För mer information kontakta Andreas Svedman, missionsinspiratör Pingst, andreas.svedman@pingst.se.