fbpx

Arkiv och forskning

Pingst – arkiv & forskning är en verksamhet inom Pingst Församling som har ett brett uppdrag att samla, dokumentera och tillgängliggöra fakta och information om den svenska pingströrelsen och Pingsts verksamheter. Övergripande görs det inom tre fält:

1. Dokumentation, arkivering och forskarservice
2. Församlingsservice
3. Samfundsadministration

Här presenteras länkar och material för den första kategorin. Sidan Församlingsservice ger överblick kring de två andra områdena och sidan Medlemskap och samverkan inom Pingst ger info om samfundsadministration.

VÄGLEDNING FÖR STUDENTER OCH FORSKARE

Pingst erbjuder en hel del resurser för dig som vill studera Pingströrelsen ur olika aspekter och på olika nivåer. De tre grupper som framför allt söker fakta om Pingströrelsen är elever på grundskolan som gör olika studieuppgifter, högskolestudenter och forskare, samt släktforskare och lokalhistoriker. För att göra våra resurser tillgängliga på ett bra sätt presenteras våra resurser i tre avdelningar för respektive målgrupp här.

Publikationer och dokumentation

Ett viktigt verktyg för att dokumentera och tillgängliggöra data är publikationer av olika slag. Pingst – arkiv & forskning ger ut och medverkar till ett antal publikationer.

Pingströrelsens årsbok ger fakta och statistik för det gångna året.

I tre skriftserier presenteras forskning om Pingströrelsen, livsberättelser och forskningsrapporter från projekt inom Institutet för pentekostala studier (IPS). De publiceras även digitalt för att göra kunskapen tillgänglig. Klicka här för att läsa om och läsa i dessa skriftserier.

Teologiska nätverket i Pingst har i serien Trons hemlighet publicerat skrifter kring de centrala delarna i den kristna tron. De kan läsas digitalt här.

De ger även ut serien Trons liv, som bland annat behandlar frågor som Gud, miljön och klimatet samt kvinnligt ledarskap.

I Pingst Webshop finns även alla de digitala skrifterna ovan i pappersformat.

Statistik

Årligen sammanställs och presenteras statistik i Pingströrelsens årsbok. Där presenteras medlemsantal, döpta, insamlade medel med mera. Tabeller illustreras utvecklingen länsvis och så vidare.

Övergripande statistik och ett församlingsregister med alla församlingar (även de som upphört) är sammanställt för tiden fram till år 2005 i bokverket Pingströrelsen.

I boken Pentekostalismen i Sverige på 2020-talet finns det också en avdelning i kapitel 4 som ger statistisk överblick in i nutid. I kapitel 3 ges en överblick kring nya pentekostala församlingar 1974-2020 som även tar med de som inte är anslutna till samfund.

Pingst arkiv

Pingst – fria församlingar i samverkan tillhandahåller ett rikt material för studier och forskning. Redan 1984 startades Pingströrelsens Informationscentrum för att samla, bevara och tillgängliggöra material om Pingströrelsen. Idag samordnas arkiv och forskarservice av Pingst – arkiv & forskning.

Samlingarna vid Pingst – arkiv & forskning erbjuder ett brett spektra av källmaterial för allt från släkthistoria till doktorsavhandlingar. Arkiven förvaras i huvudsak på fyra platser:

  • Pingstarkivet Alvik – som inryms i Pingst – fria församlingar i samverkans huvudkontor vid Alviks torg i Stockholm.
  • Riksarkivet – depå Arninge, Pingst – fria församlingar i samverkan (SE/RA/730822). Samlingarna är förtecknade och sökbara i Nationella arkivdatabasen (NAD).

Samlingarna är öppna för forskning. För vissa av samlingarna krävs tillstånd från Pingst för tillträde.

Kontakta alltid Pingst innan ett besök: magnus.wahlstrom@pingst.se

Förutom de fysiska samlingarna kan studenter och forskare få tillgång till den digitala arkiv och bibliotek som finns på IPS Network, ett webb-baserat forskarrum.

IPS Network – arkiv på webben

IPS Network har formats för att erbjuda rum och resurser för forskning om pentekostalism. Det är en webbsida med digitala arkiv och bibliotek. Där presenteras referensmaterial, källor, aktuell information, samt erbjuds rum för interaktion och kunskapsutbyte med intresset för pentekostalism som nav.

 

Institutet för pentekostala studier (IPS)

Institutet för Pentekostala Studier (IPS) drivs inom Pingsts teologiska högskola Akademi för Ledarskap och Teologi. Pingst – arkiv & forskning är en samverkande part inom IPS. IPS driver gemensamma forskningsprojekt, seminarier och konferenser och erbjuder därigenom resurser och miljö för alla som forskar kring ämnen som har anknytning till pentekostal kristendom. Flera tillämpade forskningsprojekt presenteras i skriftserien Forskningsrapporter från IPS, se ovan.

Ska din församling arkivera?

Vår församling har en del känsligt material i våra handlingar, kan dessa lämnas till ett offentligt arkiv? Vilka handlingar kan vi gallra ur vårt församlingsarkiv? Vad ska jag göra med alla brev och foton som mina avlidna föräldrar lämnat efter ett liv som missionärer?

Pingst erbjuder församlingar och enskilda vägledning och rådgivning i arkivfrågor, samt arkivering av vissa material. Många frågor besvaras i boken nedan.

Som en handledning erbjuds boken Handbok Arkivering och dokumentation. Den är skriven av Jan-Endy Johannesson och ger handfasta och användbara tips med en inriktning på församling och mission.

KONTAKT

Verksamhetsansvarig för Arkiv och forskning inom Pingst är Magnus Wahlström. Om du har frågor som rör er församlings arkivering, statistikrapportering eller vill veta något specifikt om Pingsts historia kan du kontakta Magnus. Han arbetar även med våra digitala publikationer. Du når Magnus via:

magnus.wahlstrom@pingst.se
08 619 25 46